Khảo sát nhu cầu công nghệ

Khảo sát nhu cầu công nghệ

Đăng ngày 20/07/2023
         Thực hiện Quyết định số 638/QĐ-BKHCN ngày 10/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 - Techconnect anh Innovation Vietnam 2023 
         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Châu tại Văn bản số 314/VP-NL3 ngày 10/7/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp khảo sát cung - cầu công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023
    Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp (Có danh sách gửi văn bản kèm theo) cung cấp thông tin khảo sát cung - cầu công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023 theo mẫu phiếu kèm theo. Phiếu khảo sát gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/7/2023 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Châu tại Văn bản số 314/VP-NL3 ngày 10/7/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp khảo sát cung - cầu công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023 theo Văn bản số 2079/BKHCN-ƯDCN ngày 30/6/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ (có các Văn bản kèm theo). Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp (Có danh sách gửi văn bản kèm theo) cung cấp thông tin khảo sát cung - cầu công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023 theo mẫu phiếu kèm theo. Phiếu khảo sát gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/7/2023 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh,
Bộ Khoa học và Công nghệ. Mọi chi tiết liên hệ: ng chí Diệp u nh Như - Chuyên viên Phòng uản lý Công nghệ và chuyên ngành, số điện thoại / zalo: 09495 341 , email: diepquynhnhu@gmail.com.Đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp phối hợp thực hiện./
/upload/files/Khao sat cong nghe BKHCN.pdf
/upload/files/03_-10_7_23-giao-phoi-hop-khao-sat-cung-cau-doi-moi-sang-tao-nam-2023-trantuannghia-(10_07_2023_14h32p06)_signed-800.pdf
/upload/files/01_-19_7_2023-SKHCNCN_-CV-ve-viec-khao-sat-Cung-cau-CN-nam-2023(19_07_2023_16h07p37)_signed.pdf

/upload/files/02_-Mau-Phieu-Khao-sat-861.doc